Team

Muyuan He
Advisor
Angela Diaz
Secretary
S.A. Tasnim Ahmed
Treasurer
Miranda Shytaj
Vice-President
Karina Solomyana
President